Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven in een zo duidelijk mogelijke taal. Geen juridische teksten die niet te lezen zijn in een lettergrootte waar je een vergrootglas voor nodig hebt. Dit is in de lijn hoe Webchimp wil ondernemen en samenwerken.

Eerlijk, transparant en helder. Het doel van deze algemene voorwaarden is het voorkomen van misverstanden en in de basis uitleggen waar de samenwerking uit bestaat.

Deze algemene voorwaarden zijn geïnspireerd door AV van Kiezel Communicatie.

Algemene voorwaarden Pixelkings.nl / Webchimp

April 2020

Pixelkings.nl handelend onder de naam Webchimp
Singel 173,
4381VG Vlissingen
0642236895
KvK nummer: 57202087

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Webchimp en onze opdrachtgevers. We mailen ze aan elke opdrachtgever vóór de eerste samenwerking. Daarnaast staan ze op onze website https://webchimp.nl/algemene-voorwaarden.
 2. Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jullie’ staat, bedoelen we ‘opdrachtgever’. We gebruiken ook ‘wij’ of ‘we’ voor Webchimp.
 3. Op al onze werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Resultaat en aansprakelijkheid

 1. We voeren onze diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Webchimp wil als partner naast de opdrachtgever staan. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis. Beoogde resultaten kunnen nooit worden gegarandeerd omdat dit afhankelijk is van teveel externe factoren. We zullen altijd eerlijk en transparant verwachtingen communiceren.
 2. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade bij de opdrachtgever.

Artikel 3 – Contractduur en uitvoering

 1. We mogen werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals medewerkers of freelancers.
 2. We houden ons zoveel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als de opdrachtgever zich ook aan zijn deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en medewerking verleent. Doe je dat niet, dan zijn wij niet verplicht ons aan de tijdschema’s te houden. We mogen de werkzaamheden dan opschorten. Dit zal altijd in goed overleg gaan en we zullen dit pro-actief communiceren. Op die manier blijft het zo helder mogelijk.
 3. Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit consequenties hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. We passen dan de overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan.
 4. Een afgesproken projectprijs staat vast, ook als blijkt dat de werkzaamheden minder of meer tijd kosten.
 5. Webchimp werkt op basis van lidmaatschap tenzij anders is overeengekomen.
  Een lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar bij aanvang. Daarna wordt het contract stilzwijgende verlengd naar onbepaalde termijn. De opdrachtgever kan dan op ieder moment het abonnement beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden:
  1. als een van beide van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken, én
  2. als de andere partij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 2. De overeenkomst kan na 1 jaar met een opzegtermijn van 1 maand worden beëindigd. Je motiveert de beëindiging van de overeenkomst met ons. Bij een beëindiging van een samenwerking proberen we op een harmonieuze manier uit elkaar te gaan. De opdrachtgever krijgt een zip bestand met de database en het gemaakte thema. Hiermee kan hijzelf of een andere parij de website opnieuw live te zetten.
 3. Als de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken, leveren wij alleen de (deel)producten die zijn afgerond en zijn wij niet verplicht onafgemaakte producten of diensten te leveren. We hebben recht op betaling voor de uren die binnen het project zijn gemaakt.
 4. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.
 5. Als je een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om een van de bovenstaande redenen, factureren wij het werk dat al gedaan is.

Artikel 5 – Overmacht

 1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We melden eventuele overmacht natuurlijk direct.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. Gedeeltelijke betalingen trekken we eerst af van de kosten.
 2. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

Artikel 7 – Auteursrecht, intellectueel eigendom, reproductierecht

 1. Wij vermelden standaard heel subtiel ons beeldmerkje in de footer van de websites. Dit is voor Webchimp van belang omdat we gemaakte websites vaak als referentie opgeven. In ruil hiervoor vermelden wij de website van de opdrachtgever ook in onze communicatie. Dit is goed voor de zoekmachine optimalisatie voor beide partijen. Tenzij er bezwaar is kunnen we dit in overleg verwijderen.
 2. Als onze kennis door de uitvoering van de overeenkomst is toegenomen, mogen we die ook voor andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.
 3. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die Webchimp van derden betrekt. Webchimp garandeert je dat je gerechtigd bent tot het gebruik daarvan.
 4. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van het gemaakte werk.  Bij een beëindiging van de samenwerking kan een kopie van de website worden overhandigd. Bronmaterialen worden niet geleverd. Dit is een onderdeel van het Webchimp plaform.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. We houden alle informatie en gegevens geheim, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt om die te delen.
 2. Onze adviezen zijn op maat en persoonlijk. Je stelt ze niet ter beschikking aan anderen, behalve als we je daar toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 9 – Werk voor derden

 1. Als we een product leveren voor een derde partij waarmee je een contractuele relatie hebt, dan moet je deze derde partij vertellen over deze algemene voorwaarden en hem ervan op de hoogte stellen dat ze ook voor hem gelden.
 2. Je informeert ons als de derde partij zich niet aan deze afspraken houdt.